Regulamin sklepu
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Sklep in­ter­ne­to­wy Follow me, dzia­ła­ją­cy pod ad­resem www.follow-me.com.pl („Skle­p”) na­le­ży do spółki Follow me S.C., Anna Wodzyńska („Follow me”), wpisaną do Centralnej Ewidencji o działalności i informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10 m 8, 00-585 Warszawa, posiadającą numer NIP 7010296916 oraz numer Regon 142931240.

  Spo­so­by po­ro­zu­mie­wa­nia się użyt­kow­ników ze Skle­pem są na­stę­pu­ją­ce:

  a) Ko­re­spon­den­cja pi­sem­na na ad­res ul. Bagatela 10 m 8, 00-585 War­sza­wa.

  b) Ko­mu­ni­ka­cja te­le­fo­nicz­na pod nu­merem te­le­fo­nu +48 669 295 567.

  c) Ko­mu­ni­ka­cja via e-ma­il na ad­res contact@follow-me.com.pl

 2. ZAKRES USŁUG

  2.1. Follow me ofe­ru­je do sprze­da­ży de­ta­licz­nej obu­wie oraz in­ne pro­duk­ty ga­lan­te­rii skó­rza­nej po­przez Sklep za po­śred­nic­twem sie­ci In­ter­net.

  2.2. Za­ku­py w Skle­pie mo­gą być do­ko­ny­wa­ne wy­łącz­nie przez oso­by peł­no­let­nie, a w przy­pad­ku osób do­ko­nu­jących za­ku­pów do­ko­ny­wa­nych w ra­mach dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej wy­łącz­nie przez oso­by upraw­nio­ne do dzia­ła­nia w imie­niu przed­się­bior­cy. Za­mó­wie­nia są skła­da­ne po­przez wypeł­nienie for­mu­la­rza do­stęp­nego w Skle­pie. Follow me bę­dzie re­ali­zo­wać za­mó­wie­nia wy­łącz­nie je­że­li za­mó­wie­nie za­wie­rać bę­dzie na­stę­pu­ją­ce ele­men­ty: okre­śle­nie ro­dza­ju i ilo­ści pro­duk­tu, wy­bór for­my płat­no­ści i ro­dza­ju prze­sył­ki, ad­res wy­sył­ki, da­ne użyt­kow­ni­ka, któ­ry do­ko­nu­je za­mó­wie­nia (imię i na­zwi­sko, ad­res za­miesz­ka­nia, nu­mer te­le­fo­nu, ad­res e-ma­il lub da­ne do fak­tu­ry: w tym na­zwa, NIP i ad­res sie­dzi­by w przy­pad­ku za­ku­pów do­ko­ny­wa­nych w ra­mach dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej). Użyt­kow­nik jest zo­bo­wią­za­ny po­dać da­ne zgod­ne z praw­dą. Follow me ofe­ru­je for­my płat­no­ści wska­za­ne w trak­cie skła­da­nia za­mó­wie­nia. Do płat­no­ści re­ali­zo­wa­nych za po­śred­nic­twem osób trze­cich mo­gą mieć do­dat­ko­we za­sto­so­wa­nie wła­ści­we ure­gu­lo­wa­nia tych po­śred­ni­ków lub emi­ten­tów kart płat­ni­czych. Od­po­wie­dzial­ność za wła­ści­wą re­ali­za­cję usług do­ty­czą­cych ob­słu­gi płat­no­ści i za bez­pie­czeń­stwo trans­ak­cji płat­no­ści on-li­ne po­no­szą podmio­ty do­ko­nu­ją­ce ta­kich trans­ak­cji. Użyt­kow­nik po­wi­nien za­dbać o od­po­wied­nie za­bez­pie­cze­nia tech­nicz­ne swo­je­go urzą­dze­nia, z któ­rego ko­rzy­sta do­ko­nu­jąc płat­no­ści on-li­ne.


 3. SPRZEDAŻ – ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

  3.1. Za­miesz­czo­ne na stro­nach Skle­pu pro­duk­ty i ce­ny są je­dy­nie za­pro­sze­niem do za­war­cia umo­wy w ro­zu­mie­niu art. 71 Ko­dek­su cy­wil­ne­go i nie sta­no­wią ofer­ty w ro­zu­mie­niu art. 66 Ko­dek­su cy­wil­ne­go.

  3.2. In­for­ma­cja o do­stęp­no­ści pro­duk­tów w da­nej chwi­li jest umiesz­cza­na na stro­nach Skle­pu. Przy­ję­cie przez Follow me zło­żo­ne­go za­mó­wie­nia jest po­twier­dzane dro­gą e-ma­ilową. Z uwa­gi na awa­rie sys­te­mów in­for­ma­tycz­nych do za­war­cia umo­wy sprze­da­ży do­cho­dzi w mo­men­cie po­twier­dze­nia za­mó­wie­nia przez Follow me.

  3.3. Użyt­kow­nik, któ­ry zło­żył za­mó­wie­nie mo­że wpro­wa­dzić ewen­tu­al­ne ko­rek­ty do za­mó­wie­nia w trak­cie roz­mo­wy te­le­fo­nicz­nej z kon­sul­tan­tem dzia­łu ob­słu­gi klien­ta Follow me lub za po­śred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej, ale tyl­ko w przy­pad­ku, je­że­li za­mó­wio­ne pro­duk­ty nie zo­sta­ły jesz­cze wy­sła­ne do Użyt­kow­nika.

  3.4. Użyt­kow­nik zo­bo­wią­za­ny jest do za­po­zna­nia się z ni­niej­szym re­gu­la­mi­nem. W to­ku skła­da­nia za­mó­wie­nia Użyt­kow­nik po­twier­dza ten fakt za­zna­cza­jąc od­po­wied­nie okien­ko wy­bo­ru.

  3.5. Za­mó­wie­nia moż­na skła­dać przez ca­łą do­bę we wszyst­kie dni ro­ku. Je­że­li ja­ko for­mę płat­no­ści wy­bra­no przed­pła­tę, pro­dukt zo­sta­nie wy­sła­ny naj­póź­niej w ter­mi­nie 14 dni ro­bo­czych po otrzy­maniu przez Follow me za­pła­ty. Je­że­li ja­ko for­mę płat­no­ści wy­bra­no po­bra­nie, wy­sył­ka pro­duk­tu na­stą­pi naj­póź­niej 14 dnia ro­bo­cze­go po po­twier­dze­niu za­mó­wie­nia przez Follow me.

  3.6. Każ­de zło­żo­ne za­mó­wie­nie, bez wzglę­du na for­mę płat­no­ści i do­sta­wy, któ­re każ­do­ra­zo­wo są ujaw­nia­ne Użyt­kow­nikowi w trak­cie do­ko­ny­wa­nia za­ku­pów, re­zer­wu­je wy­bra­ne pro­duk­ty na 7 dni, od da­ty zło­że­nia za­mó­wie­nia. Je­że­li do te­go cza­su Użyt­kow­nik nie ure­gu­lu­je na­leż­no­ści (do­ty­czy za­mó­wień, w któ­rych zo­sta­ła wy­bra­na opcja przed­pła­ty na ra­chu­nek) lub nie po­twier­dzi za­mó­wie­nia (do­ty­czy za­mó­wień „za po­bra­niem”), za­mó­wie­nie zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie anu­lo­wa­ne.

  3.7. Na­wet w przy­pad­ku wcze­śniej­sze­go po­twier­dze­nia za­mó­wie­nia, Follow me z uwa­gi na nie­moż­li­wość świad­cze­nia wy­ni­ka­ją­cą z błęd­nie lub czę­ścio­wo wypeł­nionych for­mu­la­rzy za­mó­wie­nia lub za­wie­ra­ją­cych błę­dy za­mó­wień zło­żo­nych w in­ny spo­sób niż po­przez wypeł­nienie for­mu­la­rza bę­dzie zmu­szo­na anu­lo­wać ta­kie za­mó­wie­nie. Za­mó­wie­nia bę­dą anu­lo­wa­ne to jest Follow me ma pra­wo od­stą­pić od umo­wy z Użyt­kow­nikiem rów­nież gdy:

  a. ja­ko for­mę płat­no­ści wy­bra­no przed­pła­tę – w ter­mi­nie 7 dni od zło­że­nia za­mó­wie­nia nie zo­sta­nie do­ko­na­na za­pła­ta w na­leż­nej wy­so­ko­ści (za­pła­tę uwa­ża się za do­ko­na­ną z chwi­lą uzna­nia ra­chun­ku Follow me);

  b. ja­ko opcja do­sta­wy wy­bra­ny zo­stał od­biór oso­bi­sty oraz płat­ność przy od­bio­rze, a za­mó­wie­nie nie zo­sta­nie ode­bra­ne w cią­gu 7 dni od po­in­for­mo­wa­nia Użyt­kow­nika o moż­li­wo­ści je­go od­bio­ru.

  c. ja­ko for­mę płat­no­ści wy­bra­no po­bra­nie, a prze­sył­ka nie zo­sta­nie ode­bra­na od ku­rie­ra.

  3.8. Ja­ko ad­res do­sta­wy ku­po­wa­nych pro­duk­tów moż­na wska­zać je­dy­nie ad­res na te­re­nie Pol­ski.

  3.9. Ce­ny po­da­wa­ne w Skle­pie są ce­na­mi brut­to wy­ra­żo­ny­mi w zło­tych pol­skich (PLN) i za­wie­rają po­da­tek VAT w wy­so­ko­ści prze­wi­dzia­nej pra­wem.

  3.10. Follow me wy­sta­wia i do­rę­cza Użyt­kow­nikowi do­ku­ment sprze­da­ży, któ­ry jest do­star­czany wraz z prze­sy­ła­ny­mi pro­duktami. Do­ku­men­tem jest za­wsze pa­ra­gon fi­skal­ny lub fak­tu­ra VAT w przy­pad­ku otrzy­mania ta­kiego żą­da­nia od Użyt­kow­nika.

  3.11. Wo­bec oko­licz­no­ści si­ły wyż­szej oraz wszel­kich in­nych zda­rzeń le­żą­cych po­za kon­tro­lą i wpły­wem Follow me, Follow me mo­że anu­lo­wać za­mó­wie­nie, o czym po­in­for­mu­je Użyt­kow­nika, któ­ry zło­żył za­mó­wie­nie. In­for­ma­cja ta­ka mo­że zo­stać prze­ka­za­na pocz­tą elek­tro­nicz­ną lub te­le­fo­nicz­nie przy uży­ciu da­nych kon­taktowych udo­stęp­nio­nych przez Użyt­kow­nika. Nie­zw­łocz­nie po anu­lo­wa­niu za­mó­wie­nia Użyt­kow­nik otrzy­ma zwrot wszel­kich kwot za­pła­co­nych ty­tu­łem ce­ny za pro­duk­ty i ich prze­sył­kę ob­ję­te anu­lo­wa­nym za­mó­wie­niem.

  3.12. Po po­twier­dze­niu za­mó­wie­nia, Użyt­kow­nik na ad­res e-ma­il wska­za­ny w for­mu­la­rzu za­ku­pów otrzy­ma po­twier­dze­nie za­war­cia umo­wy.

  3.13. Umo­wa za­war­ta po­mię­dzy Użyt­kow­nikiem, a Follow me w za­kre­sie za­ku­pu da­nego pro­duk­tu w Skle­pie zo­sta­je za­war­ta na czas ozna­czo­ny i tr­wa w okre­sie re­ali­za­cji za­mó­wie­nia. Follow me ma mak­sy­mal­nie 30 dni na do­star­cze­nie za­ku­pio­ne­go pro­duk­tu pod ad­res wska­za­ny przez Użyt­kow­nika lub do miej­sca od­bio­ru osobiste­go.

  3.14. Za­mó­wio­ne przez Użyt­kow­nika pro­duk­ty są do­star­cza­ne przez Follow me po­przez pro­fe­sjo­nal­ne fir­my ku­rier­skie lub mo­gą być od­bie­ra­ne oso­bi­ście przez Użyt­kow­ników.

  3.15. Miej­scem speł­nienia świad­cze­nia zwią­za­ne­go z za­ku­pem pro­duk­tów w Skle­pie jest ad­res do­sta­wy wska­za­ny przez Użyt­kow­nika, z za­strze­że­niem pro­duk­tów od­bie­ra­nych oso­bi­ście przez Użyt­kow­ników ze skle­pu sta­cjo­nar­ne­go przy ul. Bagatela 10 m 8 w War­sza­wie.

  3.16. Wszel­kie pro­duk­ty do­stęp­ne w Skle­pie nie są ob­cią­żo­ne ja­ki­mi­kol­wiek wa­dami fi­zycz­ny­mi lub praw­ny­mi, są fa­brycz­nie no­we oraz po­sia­da­ją wszel­kie cer­ty­fi­ka­ty i ze­zwo­le­nia dla pro­wa­dze­nia dys­try­bu­cji na te­re­nie Pol­ski.

 4. REJESTRACJA W SKLEPIE

  4.1. Aby sko­rzy­stać z peł­ni moż­li­wo­ści ofe­ro­wa­nych przez Sklep po­le­ca­my re­je­stra­cję w Skle­pie. Re­je­stra­cja spo­wo­du­je otwar­cie kon­ta użyt­kow­ni­ka. Do za­re­je­stro­wa­nia się wy­ma­ga­ne jest po­da­nie da­nych użyt­kow­ni­ka (imię i na­zwi­sko, ad­res za­miesz­ka­nia, nu­mer te­le­fo­nu, ad­res e-ma­il, płeć oraz ha­sła). Po wypeł­nieniu for­mu­la­rza re­je­stra­cyj­ne­go na ad­res e-ma­il użyt­kow­ni­ka po­da­ny pod­czas re­je­stra­cji zo­sta­nie wy­sła­ny link ak­ty­wa­cyj­ny. Użyt­kow­nik ce­lem za­koń­cze­nia re­je­stra­cji jest zo­bo­wią­za­ny wejść w otrzy­ma­ny link.

  4.2. Za­re­je­stro­wa­ni Użyt­kow­ni­cy mo­gą śle­dzić sta­tus swo­je­go za­mó­wie­nia oraz prze­glą­dać hi­sto­rię swo­ich za­mó­wień.

  4.3. Użyt­kow­nik zo­bo­wią­za­ny jest do zgod­nego z praw­dą wypeł­nienia for­mu­la­rza re­je­stra­cyj­ne­go. Użyt­kow­nik po­wi­nien in­for­mo­wać Follow me o zmia­nach da­nych udo­stęp­nio­nych Follow me w trak­cie re­je­stra­cji.

  4.4. W każ­dej chwi­li za­re­je­stro­wa­ny Użyt­kow­nik mo­że zre­zy­gno­wać z re­je­stra­cji. W ta­kim przy­pad­ku je­go kon­to zo­sta­nie zli­kwi­do­wa­ne. W ce­lu re­zy­gna­cji na­le­ży sa­mo­dziel­nie w pa­ne­lu ad­mi­ni­stra­cyj­nym kon­ta wy­brać opcję „Usuń kon­to” i po­stę­po­wać da­lej zgod­nie z in­struk­cja­mi sys­te­mu.


 5. WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI

  5.1. Użyt­kow­nik mo­że wy­brać na­stę­pu­ją­ce for­my płat­no­ści i do­sta­wy za­mó­wio­nego pro­duk­tu:

  a. Do­sta­wa za po­śred­nic­twem fir­my ku­rier­skiej. Koszt do­sta­wy to koszt wska­za­ny każ­do­ra­zo­wo na stro­nie Skle­pu w mo­men­cie skła­da­nia za­mó­wie­nia.

  b. Od­biór oso­bi­sty w skle­pie sta­cjo­nar­nym po otrzy­maniu in­for­ma­cji o go­to­wo­ści to­wa­ru do od­bio­ru. Użyt­kow­nik zo­sta­nie o ta­kiej moż­li­wo­ści po­wia­do­mio­ny dro­gą ma­ilową oraz po­przez wia­do­mość tek­sto­wą na nu­mer te­le­fo­nu po­da­ny pod­czas skła­da­nia za­mó­wie­nia. Od­biór za­mó­wień moż­li­wy jest w skle­pie sta­cjo­nar­nym przy ul. Bagatela 10 m 8, 00-585 War­sza­wa.

  c. Płat­ność po­przez ser­wis www.payu.pl

  d. Za po­bra­niem – wy­bie­ra­jąc tę for­mę za­pła­ty za za­mó­wio­ne pro­duk­ty na­le­ży uiścić opła­tę u ku­rie­ra przy do­rę­cze­niu prze­sył­ki. Dla ku­rie­ra ce­lem uła­twie­nia na­le­ży przy­go­to­wać od­li­czo­na kwo­tę. In­for­ma­cje o cał­ko­wi­tym kosz­cie za­mó­wie­nia Użyt­kow­nik otrzy­mu­je przed koń­co­wym zło­że­niem za­mó­wie­nia po­twier­dzającym przy­ję­cie za­mó­wie­nia.

  e. Prze­lew ręcz­ny – wy­bie­ra­jąc tę opcję na­le­ży do­ko­nać ręcz­ne­go prze­le­wu z ra­chun­ku Użyt­kow­nika na da­ne do prze­le­wu, któ­re Użyt­kow­nik otrzy­ma dro­gą elek­tro­nicz­ną. W ty­tu­le prze­le­wu na­le­ży wpi­sać nr za­mó­wie­nia.


  5.2. Po do­ko­na­niu wy­bo­ru wszel­kich wa­run­ków za­mó­wie­nia oraz po­twier­dze­nia zło­że­nia za­mó­wie­nia Użyt­kow­nik na ad­res e-ma­il wpi­sa­ny pod­czas re­je­stra­cji otrzy­ma wia­do­mość po­twier­dzającą zło­że­nie za­mó­wie­nia wraz z in­struk­cja­mi do­ty­czą­cy­mi płat­no­ści i prze­sył­ki pro­duk­tów. Na­stęp­nie Użyt­kow­nik otrzy­ma po­twier­dze­nie re­ali­za­cji za­mó­wie­nia co ozna­cza, że do Użyt­kow­nika zo­sta­je wy­sła­ny za­mó­wio­ny pro­dukt. W przy­pad­ku, gdy płat­ność na­stę­pu­je prze­le­wem, pro­dukt zo­sta­je wy­sła­ny do Użyt­kow­nika, gdy na ra­chu­nek fir­my Follow me wpły­ną od­po­wied­nie środ­ki. W mo­men­cie prze­ka­za­nia prze­sył­ki do rąk ku­rie­ra, Użyt­kow­nik otrzy­mu­je wia­do­mość e-ma­il in­for­mu­ją­cą o tym, iż pacz­ka zo­sta­ła wy­sła­na. Ku­rier z re­gu­ły do­star­cza prze­sył­kę w cią­gu 2 dni ro­bo­czych.

  5.3. Dla za­mó­wień z do­stawą ku­rier­ską, w mo­men­cie do­star­cze­nia prze­sył­ki Użyt­kow­nik ma pra­wo do spraw­dze­nia sta­nu i za­war­to­ści pacz­ki w obec­no­ści pra­cow­ni­ka fir­my ku­rier­skiej. Je­że­li prze­sył­ka jest uszko­dzo­na lub nie za­wie­ra wska­za­nego w za­mó­wie­niu pro­duk­tu lub pro­dukt jest in­ny niż za­ma­wia­ny, Użyt­kow­nik ma pra­wo w obec­no­ści ku­rie­ra wypeł­nić pro­to­kół uszko­dze­nia prze­sył­ki, jak rów­nież po­wi­nien nie­zwłocz­nie po­wia­do­mić Follow me, kon­taktując się z przed­sta­wi­cie­lem Skle­pem te­le­fo­nicz­nie lub za po­śred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na ad­res e-ma­il: contact@follow-me.com.pl W każ­dym ta­kim przy­pad­ku spo­rzą­dzo­ny w obec­no­ści ku­rie­ra pro­to­kół za­le­ca się aby zo­stał czy­tel­nie pod­pi­sa­ny przez Użyt­kow­nika i ku­rie­ra. Za­le­ca się spo­rzą­dzić pro­to­kół w dwóch eg­zem­pla­rzach bez­po­śred­nio w trak­cie do­rę­czania prze­sył­ki. Je­den eg­zem­plarz pro­to­ko­łu prze­zna­czo­ny jest dla ku­rie­ra, dru­gi dla Użyt­kow­nika. Pro­to­kół po­wi­nien za­wie­rać da­tę do­rę­cze­nia prze­sył­ki, nu­mer li­stu prze­wo­zo­we­go oraz opis uszko­dzeń lub ubyt­ków (na­le­ży wy­mie­nić ilość oraz ro­dzaj za­gi­nio­ne­go to­wa­ru).


 6. REKLAMACJE

  6.1. Follow me po­no­si od­po­wie­dzial­ność za wa­dy pro­duk­tów w opar­ciu o obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa. W przy­pad­ku za­ku­pów do­ko­ny­wa­nych w ra­mach dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, to jest nie ja­ko kon­su­ment wy­łą­cza się ni­niej­szym prze­pi­sy o rę­koj­mi uję­te w Ko­dek­sie Cy­wil­nym.

  6.2. Re­kla­ma­cje z ty­tu­łu rę­koj­mi moż­na zło­żyć w for­mie elek­tro­nicz­nej na ad­res contact@follow-me.com.pl , lub w for­mie pi­sem­nej na ad­res Skle­pu to jest ul. Bagatela 10 m 8, 00-585 War­sza­wa.

  6.3. Follow me zo­sta­je zwol­nio­na z od­po­wie­dzial­no­ści z ty­tu­łu rę­koj­mi, je­że­li Użyt­kow­nik wie­dział o wa­dzie w chwi­li za­war­cia umo­wy sprze­da­ży.

  6.4. Użyt­kow­nik w ra­mach re­kla­ma­cji ma pra­wo żą­dać ob­ni­że­nia ce­ny pro­duk­tu lub zwro­tu pie­nię­dzy w przy­pad­ku od­stą­pie­nia, chy­ba że Follow me nie­zwłocz­nie i bez nadmier­nych nie­do­god­no­ści dla Użyt­kow­nika wy­mie­ni wa­dli­wy pro­dukt na wol­ny od wad al­bo wa­dę usu­nie. Nie do­ty­czy to jed­nak przy­pad­ków gdy pro­dukt był już wy­mie­nio­ny lub na­pra­wia­ny przez Follow me lub Follow me nie uczy­ni­ła za­dość obo­wiąz­ko­wi wy­mia­ny pro­duk­tu na wol­ny od wad lub usu­nię­cia wa­dy. Użyt­kow­nik nie mo­że od­stą­pić od umo­wy sprze­da­ży, je­że­li wa­da jest nie­istot­na.

  6.5. W każ­dym przy­pad­ku gdy Follow me bę­dzie zo­bo­wią­za­ne do do­star­cze­nia na­pra­wio­ne­go lub no­wego pro­duk­tu do Użyt­kow­nika, lub do­star­cze­nia re­kla­mo­wa­ne­go pro­duk­tu do Skle­pu przez Użyt­kow­nika, wszel­kie kosz­ty ta­kich do­staw ob­cią­ża­ją Follow me.

  6.6. Ce­lem zło­że­nia re­kla­ma­cji Użyt­kow­nik zo­bo­wią­za­ny jest prze­słać wa­dli­wy pro­dukt na ad­res Skle­pu wska­za­ny w pre­am­bu­le re­gu­la­mi­nu wraz ze zgło­sze­niem re­kla­ma­cyj­nym do­ko­nu­jąc wy­bo­ru żą­da­nia Użyt­kow­nika zgod­nie z re­gu­la­cja­mi wska­za­ny­mi po­wy­żej. Przed­mio­to­we, pi­sem­ne zgło­sze­nie re­kla­ma­cyj­ne nie jest wa­run­kiem ko­niecz­nym dla przy­ję­cia re­kla­ma­cji do roz­pa­trze­nia, a tyl­ko sta­no­wi uła­twie­nie dla Użyt­kow­nika.

  6.7. Do re­kla­mo­wa­ne­go pro­duk­tu dla ce­lów do­wo­do­wych i ce­lem przy­śpie­sze­nia po­stę­po­wa­nia za­le­ca się do­łą­czyć do­ku­ment za­ku­pu (pa­ra­gon lub fak­tu­rę VAT).

  6.8. W przy­pad­ku uza­sad­nio­nej re­kla­ma­cji, Follow me wypeł­ni swo­je zo­bo­wią­za­nia zgod­nie z tre­ścią żą­da­nia Użyt­kow­nika. W przy­pad­ku wy­bo­ru zwro­tu ce­ny Użyt­kow­nik po­wi­nien po­dać w re­kla­ma­cji nu­mer kon­ta ban­ko­we­go, na któ­ry zwrot miał­by zo­stać do­ko­na­ny.

  6.9. W przy­pad­ku udzie­le­nia gwa­ran­cji przez pro­du­cen­ta sprze­da­wa­ne­go to­wa­ru, Użyt­kow­nik zo­sta­nie o tym po­in­for­mo­wa­ny przez Sklep.


 7. ZWROTY

  7.1. Zgod­nie z usta­wą o pra­wach kon­su­menta z dnia 30 ma­ja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Użyt­kow­nik mo­że zre­zy­gno­wać z pro­duk­tu za­ku­pio­ne­go w Skle­pie bez po­da­nia przy­czy­ny w ter­mi­nie 14 dni od da­ty ode­bra­nia prze­sył­ki z pro­duk­tem, skła­da­jąc sto­sow­ne oświad­cze­nie na pi­śmie.

  7.2. W przy­pad­ku pod­ję­cia de­cy­zji o od­stą­pie­niu od umo­wy, za­le­ca się aby Użyt­kow­nik sko­rzy­stał z wzo­ru oświad­cze­nia o od­stą­pie­niu znaj­du­ją­ce­go się tu­taj, prze­słał e-ma­il na ad­res contact@follow-me.com.pl z in­for­ma­cją, że pro­dukt bę­dzie zwra­ca­ny oraz ode­słać pro­dukt od­po­wied­nio za­bez­pie­czo­ny w ter­mi­nie 14 dni wraz z in­for­ma­cją do­ty­czą­cą nu­meru kon­ta, na któ­re ma na­stą­pić zwrot ce­ny zwra­ca­ne­go pro­duk­tu oraz kosz­tów do­sta­wy do Użyt­kow­nika. Kosz­ty zwro­tu zwra­ca­ne­go pro­duk­tu po­no­si wy­łącz­nie Użyt­kow­nik, a Follow me jest zo­bo­wią­za­ny do zwro­tu ce­ny i kosz­tów do­sta­wy uprzed­nio uisz­czo­nych przez Użyt­kow­nika. Follow me prze­śle Użyt­kow­nikowi ma­ilem po­twier­dze­nie otrzy­mania oświad­cze­nia o od­stą­pie­niu od umo­wy zło­żo­ne­go w spo­sób, o któ­rym mo­wa po­wy­żej.

  7.3. Użyt­kow­nik po­no­si od­po­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści zwra­ca­ne­go pro­duk­tu bę­dące wy­ni­kiem ko­rzy­stania z nie­go w spo­sób wy­kra­cza­ją­cy po­za ko­niecz­ny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia pro­duk­tu.

  7.4. Je­śli wszyst­kie w/w. wa­run­ki od­stą­pie­nia od umo­wy zo­sta­ną speł­nione, zwrot ce­ny zwró­co­ne­go pro­duk­tu w ter­mi­nie 14 dni po­przez wy­ko­na­nie prze­le­wu przez Follow me na wska­za­ny przez Użyt­kow­nika nu­mer kon­ta.

  7.5 Follow me mo­że wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści otrzy­ma­nych od Użyt­kow­nika do chwi­li otrzy­mania zwra­ca­ne­go pro­duk­tu z po­wro­tem.

  7.6 Follow me do­ko­nu­je zwro­tu płat­no­ści przy uży­ciu ta­kiego sa­me­go spo­so­bu płat­no­ści, ja­kie­go użył Użyt­kow­nik, chy­ba że Użyt­kow­nik wy­raź­nie zgo­dził się na in­ny spo­sób zwro­tu, któ­ry nie wią­że się dla nie­go z żad­ny­mi kosz­ta­mi.

  7.7 Je­że­li Użyt­kow­nik wy­brał spo­sób do­sta­wy pro­duk­tu in­ny niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób do­sta­wy do­stęp­ny w Skle­pie, Follow me nie jest zo­bo­wią­za­ny do zwro­tu Użyt­kow­nikowi po­nie­sio­nych przez nie­go do­dat­ko­wych kosz­tów po­nad tę róż­ni­cę.

  7.8 Użyt­kow­nik nie ma pra­wa do zwro­tu za­ku­pio­nych pro­duk­tów w Skle­pie w od­nie­sie­niu do umów:

  1. do­ty­czą­cych świad­cze­nia usług, je­że­li Follow me wy­ko­nał w peł­ni usłu­gę za wy­raź­ną zgo­dą Użyt­kow­nika, któ­ry zo­stał po­in­for­mo­wa­ny przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nieniu świad­cze­nia przez Follow me utra­ci pra­wo od­stą­pie­nia od umo­wy;

  2. w któ­rej ce­na lub wy­na­gro­dze­nie za­le­ży od wa­hań na ryn­ku fi­nan­so­wym, nad któ­rymi Follow me nie spra­wu­je kon­tro­li, i któ­re mo­gą wy­stą­pić przed upły­wem ter­mi­nu do od­stą­pie­nia od umo­wy;

  3. w któ­rej przedmio­tem świad­cze­nia jest pro­dukt nie­pre­fa­bry­ko­wa­ny, wy­pro­du­ko­wa­ny we­dług spe­cy­fi­ka­cji Użyt­kow­nika lub słu­żą­cy za­spo­ko­je­niu je­go zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych po­trzeb;

  4. w któ­rej przedmio­tem świad­cze­nia jest pro­dukt ule­ga­ją­cy szyb­kie­mu ze­psu­ciu lub ma­ją­ca krót­ki ter­min przy­dat­no­ści do uży­cia;

  5. w któ­rej przedmio­tem świad­cze­nia jest pro­dukt do­star­czany w za­pie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, któ­rego po otwar­ciu opa­ko­wa­nia nie moż­na zwró­cić ze wzglę­du na ochro­nę zdro­wia lub ze wzglę­dów hi­gie­nicz­nych, je­że­li opa­ko­wa­nie zo­stało otwar­te po do­star­cze­niu;

  6. w któ­rej przedmio­tem świad­cze­nia są pro­duk­ty, któ­re po do­star­cze­niu, ze wzglę­du na swój cha­rak­ter, zo­sta­ją nie­roz­łącz­nie po­łą­czo­ne z in­nymi rze­cza­mi;

  7. w któ­rej Użyt­kow­nik wy­raź­nie żą­dał, aby Follow me do nie­go przy­je­chał w ce­lu do­ko­na­nia pil­nej na­pra­wy lub kon­ser­wa­cji; je­że­li Follow me świad­czy do­dat­ko­wo in­ne usłu­gi niż te, któ­rych wy­ko­na­nia Użyt­kow­nik żą­dał, lub do­star­cza pro­duk­ty in­ne niż czę­ści za­mien­ne nie­zbęd­ne do wy­ko­na­nia na­pra­wy lub kon­ser­wa­cji, pra­wo od­stą­pie­nia od umo­wy przy­słu­gu­je kon­su­mentowi w od­nie­sie­niu do do­dat­ko­wych usług lub pro­duk­tów;

  8. za­war­tej w dro­dze au­kcji pu­blicz­nej.

 8. OCHRONA DANYCH

  8.1. Do­bro­wol­ne prze­ka­za­nie Follow me przez Użyt­kow­nika da­nych oso­bo­wych za­rów­no w ce­lu re­je­stra­cji w Skle­pie, jak i w ce­lu zło­że­nia za­mó­wie­nia ozna­cza wy­ra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych Użyt­kow­nika przez Follow me (zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych jest spółka Follow me S.C.  Anna Wodzyńska („Follow me”), wpisaną do Centralnej Ewidencji o działalności i informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10 m 8, 00-585 Warszawa. Da­ne oso­bo­we Użyt­kow­nika są zbie­ra­ne i bę­dą prze­twa­rza­ne wy­łącz­nie w ce­lu re­ali­za­cji umo­wy z Użyt­kow­nikiem, w tym wy­sta­wie­nia fak­tu­ry. Po­da­nie da­nych jest do­bro­wol­ne z punk­tu wi­dze­nia prze­pi­sów pra­wa, jed­nak po­da­nie ich jest ko­niecz­ne, aby móc stać się za­re­je­stro­wa­nym Użyt­kow­nikiem lub zło­żyć za­mó­wie­nie.

  8.2. Da­ne oso­bo­we Użyt­kow­nika nie bę­dą prze­ka­zy­wa­ne, od­sprze­da­wa­ne ani uży­cza­ne in­nym podmio­tom, chy­ba że bę­dzie to ko­niecz­ne w ce­lu re­ali­za­cji zło­żo­ne­go za­mó­wie­nia, w tym w szcze­gól­no­ści da­ne mo­gą być prze­ka­zy­wa­ne fir­mom ku­rier­skim i in­nym usłu­go­daw­com świad­czą­cym usłu­gi ku­rier­skie lub pocz­to­we.

  8.3. Ad­mi­ni­stra­tor mo­że po­wie­rzyć prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych in­ne­mu podmio­to­wi w try­bie art. 31 wy­żej wska­za­nej usta­wy, za­wie­ra­jąc w tym przedmio­cie pi­sem­ną umo­wę z ta­kim podmio­tem, jed­nak to Follow me pozo­sta­nie ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych.

  8.4. Użyt­kow­nikowi przy­słu­gu­je pra­wo do­stę­pu do tre­ści je­go da­nych i pra­wo ich po­pra­wia­nia lub żą­da­nia usu­nię­cia.


 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  9.1. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych ni­niej­szym re­gu­la­mi­nem sto­su­je się wła­ści­we prze­pi­sy Ko­dek­su cy­wil­ne­go i in­nych ustaw. Ni­niej­szy Re­gu­la­min jest do­stęp­ny nie­od­płat­nie pod ad­resem in­ter­ne­to­wym http://www.follow-me.com.pl/informacje/regulamin-sklepu

  9.2. Umo­wa sprze­da­ży za­wie­rana jest zgod­nie z pra­wem pol­skim i w ję­zy­ku pol­skim.

  9.3. Wy­ma­ga­nia tech­nicz­ne nie­zbęd­ne do współ­pra­cy z sys­te­mem te­le­in­for­ma­tycz­nym, któ­rym po­słu­gu­je się Follow me są na­stę­pu­ją­ce: użyt­kow­nik po­wi­nien po­sia­dać kom­pu­ter z do­stę­pem do sie­ci In­ter­net, na któ­rym za­in­sta­lo­wa­na bę­dzie prze­glą­dar­ka stron in­ter­ne­to­wych. W trak­cie ko­rzy­stania ze Skle­pu na kom­pu­terze użyt­kow­ni­ka mo­gą zo­stać za­in­sta­lo­wa­ne pli­ki ty­pu co­okies.

  9.4. W przy­pad­ku, gdy Użyt­kow­nik bę­dzie za po­śred­nic­twem Skle­pu udo­stęp­niał ja­kie­kol­wiek tre­ści nie mo­gą one mieć cha­rak­te­ru bez­praw­ne­go, w tym mię­dzy in­nymi nie mo­gą na­ru­szać dóbr oso­bi­stych ani praw wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej ja­kich­kol­wiek osób. W przy­pad­ku do­ko­na­nia ta­kiego na­ru­sze­nia Użyt­kow­nik zwol­ni Follow me z od­po­wie­dzial­no­ści wo­bec osób, któ­rych pra­wa na­ru­szo­no, w tym po­kry­je kosz­ty obro­ny prze­ciw­ko rosz­cze­niom ta­kich osób.

  9.5. Wszel­kie spo­ry zwią­za­ne z usłu­ga­mi świad­czo­ny­mi przez Follow me w ra­mach Skle­pu bę­dą roz­strzy­ga­ne przez są­dy po­wszech­ne. Użyt­kow­nik bę­dący kon­su­mentem ma moż­li­wo­ści sko­rzy­stania z po­zasądowych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń, a za­sa­dy do­stę­pu do tych pro­ce­dur do­stęp­ne są w sie­dzi­bach oraz na stro­nach in­ter­ne­to­wych po­wia­to­wych (miej­skich) rzecz­ni­ków kon­su­mentów, or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych, do któ­rych za­dań sta­tu­to­wych na­le­ży ochro­na kon­su­mentów, Wo­je­wódz­kich In­spek­to­ra­tów In­spek­cji Han­dlo­wej oraz pod na­stę­pu­ją­cy­mi ad­resami in­ter­ne­to­wymi Urzę­du Och­ro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów:

  • http://www.uokik.gov.pl/spo­ry_konsumenckie.php

  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_ad­resy.php


  9.6. Follow me jest zwią­za­ne re­gu­la­cja­mi prze­wi­dzia­ny­mi ko­dek­sem do­brych prak­tyk, o któ­rym mo­wa w art. 2 pkt 5 usta­wy z dnia 23 sierp­nia 2007 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu nie­uczci­wym prak­tykom ryn­ko­wym.

  9.7. Użyt­kow­nik mo­że zgło­sić chęć otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra Follow me in­for­mu­ją­ce­go o to­wa­rach i usłu­gach ofe­ro­wa­nych przez Follow me. Wy­ra­że­nie chę­ci otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra ozna­cza wy­ra­że­nie zgo­dę na otrzy­my­wa­nie od Follow me in­for­ma­cji han­dlo­wych dro­gą elek­tro­nicz­ną zgod­nie z usta­wą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204) o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną. Wy­ra­że­nie zgo­dy jest nie­zbęd­ne, aby otrzy­my­wać new­slet­ter.

  9.8. Follow me ma pra­wo zmie­nić treść ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu w każ­dym cza­sie, z za­cho­wa­niem bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl